TWANGOUT with Amy Shirley & Ron from Lizard Lick Towing same night as Tru TV premiere 5/25+

TWANGOUT with Amy Shirley & Ron from Lizard Lick Towing same night as Tru TV premiere 5/25